KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Son güncelleme tarihi: 28 Şubat 2017

MADDE 1 - Giriş

İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar Ogrenciyegelir tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi veya Öğrenci Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini kullanmayınız. Ogrenciyegelir aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Ogrenciyegelir, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

MADDE 2 – TANIMLAR:

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

 1. a) Ogrenciyegelir, ogrenciyegelir.com'u
 2. b) “Web Sitesi” https://ogrenciyegelir.com internet sitesini,
 3. c) “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,
 4. d) “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine şifre belirleyen Kullanıcı’yı,
 5. e) “Hizmet Alan” Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,
 6. f) “Öğrenci” Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden görevlere teklif verebilen şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi ( Öğrenci tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım  Öğrenci adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),
 7. g) “Öğrenci Profili”  Öğrenci’nin Hizmet Alan’a sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Hizmet Alanlar tarafından sunulan Hizmet Talebi’ne Teklif vermek amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili,

ğ) “Hizmet Talebi” Hizmet Alan tarafından, bir veya daha fazla  Öğrenci’den Teklif almak amacıyla Web Sitesi üzerinde yayınlanan hizmet talebi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından Ogrenciyegelir tarafından uygunluk durumuna göre ilgili  Öğrenci Profilleri arasından  Öğrenci’ye hizmet yönlendirilmesi talebini,

 1. h) “Teklif”  Öğrenci'nin, Hizmet Alan’ın gönderdiği Hizmet Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,
 2. i) “Sabit Fiyat” Rezervasyon Sistemi’nde Hizmet Alan’lara  Öğrenci yönlendirilmesi üzerine, Hizmet Alan tarafından  Öğrenci’ye ödenecek olan ve Web Sitesi üzerinden hizmet için önceden açıklanan standart birim bedeli,

ı) “Anlaşmaya Varılmış İş”  Öğrenci’ler tarafından Sistem üzerinden gönderilen Teklif’in Hizmet Alan tarafından Sistem üzerinden kabul edilmesi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından Rezervasyon Sistemi üzerinden Hizmet Talebi’nin onaylanması,

 1. j) “Rezervasyon Sistemi” Niteliğine göre bazı hizmetler açısından Web Sitesi’nde sunulan ve Hizmet Alan’ın Hizmet Talebi oluştururken tek seferlik veya düzenli olarak talep edeceği hizmete ilişkin gün ve saat kendisine  Öğrenci yönlendirilmesini talep edeceği sistemi,
 2. k) “Online Ödeme Sistemi” Hizmet Alan’ın Web Sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin ve  Öğrenci’nin OgrenciyeGelir’e ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin, OgrenciyeGelir veya OgrenciyeGelir’in işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Alan’dan tahsilini sağlayan sistemi,
 3. i) “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

MADDE 3 – OGRENCİYEGELİR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

Ogrenciyegelir,  Öğrenci ve Hizmet Alan’ın içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar. Ogrenciyegelir yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir.

MADDE 4 – KULLANIM ŞARTLARI

Üyelik Sistemi

 • Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Hizmet Talebi gönderebilirler. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Ogrenciyegelir, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, eğitim bilgileri gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Ogrenciyegelir, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

 • Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

Hizmet Talebi Oluşturulması

 • En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Hizmet Talebi oluşturabilir.
 • Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.
 • Ogrenciyegelir, Hizmet Talebini kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde yayımlar. Ancak Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Hizmet Alan’a aittir.

Rezervasyon Sistemi

 • Ogrenciyegelir, niteliğine göre bazı hizmetler için Hizmet Alan’ın belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan standart bir tarife üzerinden düzenli veya tek seferlik  Öğrenci yönlendirilmesini öngören bir rezervasyon sistemi sağlar.
 • Rezervasyon sistemine tabi hizmetlerde, Hizmet Alan ilgili ödemeyi yaparak Hizmet Talebi’ni onaylar. Hizmet Alan ödemeyi yaptıktan sonra kendisine yönlendirilen Öğrenci detaylarını talep edebilir. Hizmet Alan, kendisine yönlendirilen  Öğrenci’yi kabul etmezse hizmetin verileceği günden önce veya teklif ücretini ödemeyip ogrenciyegelir@gmail.com adresine e-posta göndererek Öğrenci’nin değiştirilmesini talep eder. Aksi halde Öğrenci kabul edilmiş sayılır.

Rezervasyon Sistemi Değişiklik ve İptal Kuralları

 • Hizmet Alan, onayladığı Hizmet Talebini rezervasyon saatinden 24 saat öncesine kadar ogrenciyegelir@gmail.com adresine e-mail göndererek gün veya saatini değiştirebilir veya iptal edebilir.
 • İş iptali, Web Sitesi üzerinden bildirilen iletişim yollarıyla yapılmalıdır ve Web Sitesi haricinde yapılamaz.

Öğrenci Profili Oluşturma

 • En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Sözleşme koşulları ve Üye Öğrenci Sözleşmesi’ni onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Öğrenci Profili oluşturup Öğrenci sıfatı kazanabilir.
 • Öğrenci Profili oluşturmak için okul, bölüm, sınıf, iletişim bilgisi, okul tarafından verilmiş edu tr uzantılı okul e-postası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Gerek görüldüğü taktirde, Öğrenci Profilini kanıtlayacak öğrenci belgesi veya öğrenci kimliği talebinde bulunulabilecektir.
 • Öğrenci ile ilgili şartlar ve Öğrenci’in yükümlülükleri profil oluşturma öncesinde onaylanması gereken Üye Öğrenci Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Hizmet Alan’a iletmek Öğrenci’in sorumluluğundadır. Ogrenciyegelir’in söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Teklif

 • Öğrenci, kendisine gönderilen bir Hizmet Talebi için Web Sitesi üzerinden Teklif vererek, Hizmet Talebi’nde belirtilen hizmeti Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif eder. Kazanan Teklif, Hizmet Alan tarafından kabul edilen Teklif’tir.
 • Teklif sunumu, Hizmet Alan tarafından kabul edilmesi halinde Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden hizmeti sağlamak üzere Hizmet Alan ile bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılması anlamına gelir. Öğrenci’in ilgili işe ilişkin keşif yapması üzerine Teklif’te verilen fiyatlar değişebilir, söz konusu hallerde Teklif fiyatı taraflarca anlaşmaya varılarak güncellenir.
 • Rezervasyon Sistemi haricinde, onaylanan bir Teklif’e konu olan hizmete ilişkin her türlü değişiklik Hizmet Alan ile birlikte Öğrenci tarafından ortaklaşa olarak Web Sitesi üzerinde kararlaştırılmalıdır. Web Sitesi’nden gönderilen bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak Ogrenciyegelir’e bildirilmeksizin, Ogrenciyegelir’e aracılık ücreti ödenmemesi amacıyla tarafların anlaştığı ve teklif verildiği Ogrenciyegelir tarafından tespit edilirse, OgrenciyeGelir sağlanan hizmete ilişkin komisyon bedeline hak kazanır ve ilgili komisyon Hizmet Alan tarafından Ogrenciyegelir’e ödenir.1
 • Verilen Teklifler Öğrenciler tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Öğrenci’in belirttiği süreden önce Teklif’i geri çekmesinden Ogrenciyegelir’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Öğrenci Profili, Hizmet Talebi ve Tekliflerin İçeriği

 • Öğrenci Profilleri, Hizmet Talepleri ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (e) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (f) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermemesi gerekir. Aksi halde Ogrenciyegelir’in sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Öğrenci’e veya Kullanıcı’ya aittir.
 • Öğrenci Profilleri, Hizmet Talepleri ve Tekliflere ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Öğrenci, Hizmet Alan veya Kullanıcı’ya ait olup Ogrenciyegelir’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ödeme:

 • Hizmet Alanlar kabul ettikleri Teklif’e ilişkin bedelini, hizmetin ifası sonrasında yapılan işi web sitesi üzerinden onaylaması ile Öğrenci’e Ogrenciyegelir aracılığıyla ulaştırmış olur. Teklif seçildikten sonra hizmetin ifası için Web sitesine seçilen teklif miktarının ödenmesi ile Öğrenci bilgilendirilecek olup hizmetin sağlanması için süreç başlamış olacaktır. Online Ödeme Sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme ile Ogrenciyegelir’e ödeme yapabilirler. Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
 • Öğrenci, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılanlar hariç olmak üzere, sipariş bedellerini fiş veya fatura karşılığında Ogrenciyegelir’e bildirmiş olduğu Teklif üzerinden kendisi Hizmet Alan’dan tahsil eder.
 • Online Ödeme Sistemi’ne Ogrenciyegelir’in işbirliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracılı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile Hizmet Alan ve Öğrenci arasındaki ilişki Ogrenciyegelir’e bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.
 • Online Ödeme Sistemi kullanıldığında hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Öğrenci tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Ogrenciyegelir’den talep edilemeyecek olup Ogrenciyegelir yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli veya iletişim hakkı için Öğrenci’lere fatura kesmekle yükümlüdür.
 • Hizmet Alanların hizmet bedellerini Online Ödeme Sistemi aracılığı ile yaptıkları durumlarda Ogrenciyegelir Hizmet Alanlar tarafından talep edildiği takdirde ücret iadesi yapabilir veya yapılması için anlaşmalı ödeme kuruluşuna talimat verebilir. Ogrenciyegelir’in , Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili Hizmet Alan’a eksik veya kusurlu ifası, Hizmet Talebi’ne uygun Öğrenci bulunamaması veya hizmetin iptali halinde ilgili tutarın Öğrenci’e iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Hizmet Talebini iptal etmek hakkı saklıdır.
 • Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde Ogrenciyegelir yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

Hizmet Bedeli İadesi/Cayma Hakkının Kullanılması

 • Hizmet Alan, hizmetin ifa edilmemiş olması şartıyla, teklife ödediği ücreti isteme hakkına sahiptir. Öğrenci, vermesi gereken hizmeti eksik yerine getirmesi halinde ücretin paylaştırılması veya iade edilmesi gibi söz konusu durumlarına karar verme yetkisi Web sitesi sorumlularına aittir. Ogrenciyegelir gerekli gördüğü halde tarafları haber etme koşuluyla verilen hizmete belirlediği bilirkişiyi ücretli tayin edererek ve bu ücreti hizmet bedeline yansıtarak karar verebilecektir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin hizmetin teslim tarihinden itibaren 5 gün içinde yazılı olarak [ogrenciyegelir@gmail.com] adresine konu başlığında [İptal/Ücret Talebi] ifadesi ile bildirilmesi yeterlidir. Teslim tarihinden 5 gün geçmesi halinde herhangi bir sorundan ötürü ücret iadesi Öğrenci tarafından karşılanmalıdır ve Ogrenciyegelir hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.
 • Hizmet Bedeli İadesi ilgili Öğrenci tarafından yapılacaktır. Hizmet Bedeli Ogrenciyegelir’den talep edilemez. Ogrenciyegelir yalnızca aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için işbirliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir:

o Hizmet Talebinin veya Anlaşmaya Varılan İş’in usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali;

o Hizmet Talebinin ilgili Öğrenci’e iletilememesi nedeniyle Hizmet Talebinin zorunlu iptali;

o Öğrenci’in edimi ifa etmediği veya Teklif’in Hizmet Alan tarafından onaylanmasına rağmen Kullanıcı talebi üzerine Teklifin iptali ve karşılığında yeni bir teklif verenin olmaması durumunda;

 • Ogrenciyegelir Öğrenci ve Hizmet Alan arasında ödeme, indirim veya iade gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Online Ödeme Sistemi seçeneği dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış Hizmetlerde ücret iadesi, Öğrenci tarafından doğrudan yapılmaktadır.
 • Ogrenciyegelir, Öğrenci ve Hizmet Alanlar arasında hizmet iptal, indirim veya ücret iade koşulları gibi konulara ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

 • Ogrenciyegelir’in Hizmet Alan ile Öğrenci(Hizmet Veren) arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ogrenciyegelir, Hizmet Alan ve Öğrenci arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir. Öğrenci bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet Alanlar Öğrenci hakkında gerekli araştırmayı Ogrenciyegelir’in sağladığı bilgiler dışında  kendileri yapmalıdırlar.
 • Web Sitesi aracılığı ile Öğrenciler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Öğrencilere aittir. Ogrenciyegelir’in hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
 • Ogrenciyegelir, Öğrenci(Hizmet Veren) veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Ogrenciyegelir , Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Öğrenci’ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Öğrenci’leri(Hizmet Veren) çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Ogrenciyegelir’in vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.
 • Ogrenciyegelir, Öğrenci ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Öğrenci’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan Ogrenciyegelir’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Ogrenciyegelir, Rezervasyon Sistemi’nde yalnızca Öğrenci’lerin uygunluk durumuna göre sisteme kayıtlı Öğrenci Profilleri arasından Hizmet Alanlara uygun olan Öğrenci profillerini yönlendirir. Ogrenciyegelir, hizmetlerin belirtilen zamanda ve belirtilen Sabit Fiyat’ı sunacağını taahhüt eder.
 • Ogrenciyegelir Öğrencilerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Ogrenciyegelir, Rezervasyon sisteminde yer alan hizmetlere ilişkin olarak yalnızca ilgili Öğrenciler ile görüşme yapmaya çalışır ve gerekli gördüğü durumlarda söz konusu Öğrenci tarafından sağlanan bilgilerle referans kontrolü yapmaya çalışır. Ogrenciyegelir tarafından doğrulansa dahi referans kontrolleri bir Öğrenci’in gelecekteki davranışlarını belirlemez.
 • Rezervasyon Sisteminde Hizmet Alan’dan veya Öğrenci’den kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinden itibaren Hizmet Alan’ın sorulara cevapsız kalması, Öğrenci’in ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için çabalamaması vb.) dolayı Ogrenciyegelir’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ogrenciyegelir söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Öğrenci’e veya Hizmet Alan’a herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.
 • Öğrenci tarafından Öğrenci Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Öğrenci tarafından taahhüt edilmektedir, Ogrenciyegelir’in hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
 • Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Öğrencilere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Öğrenci’e aittir. Ogrenciyegelir’in ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Öğrencilere aittir.
 • Ogrenciyegelir Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.
 • Öğrenci(Hizmet Veren) ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Ogrenciyegelir tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Ogrenciyegelir , Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.
 • Ogrenciyegelir, sisteminde kayıtlı Hizmet Verenlerin kullanıcı adı, telefon numarası ve eğitim bilgileri, Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Alan ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Öğrenciler(Hizmet Veren) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
 • Kullanıcı bilgileri Ogrenciyegelir tarafından Hizmet Alan ile hizmetin sağlanması veya Teklif seçilebilmesi için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Alan tarafından ayrıca Hizmet Veren’in onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Öğrenci(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
 • Ogrenciyegelir ile Öğrenci arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

Hizmet Alan’ın Yükümlülükleri

 • Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.
 • Hizmet Alan, Hizmet Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Teklifin kabul edilmesi ve ücretin ödenmesi, Hizmet verildiği takdirde Öğrenci’e ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir.
 • Hizmet Alan, bir Öğrenci’in Teklifi’ni kabul ettiğinde veya Rezervasyon Sistemi'nde aldığı Hizmet Talebini onayladığında, Öğrenci’e verilen hizmetler için Teklif’te belirtilen tutarı veya öngörülen Sabit Fiyatı ödeyeceğini kabul eder.
 • Hizmet Alan, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak Ogrenciyegelir’in bilgisi dahilinde olmaksızın, Ogrenciyegelir’i dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla Öğrenci ile iletişime geçmeyeceğini kabul eder.
 • Hizmet Alan, Öğrenci ile yaptığı sözleşmede, Ogrenciyegelir’in hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
 • Hizmet Alan ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda Ogrenciyegelir’i -bilgilendirmeyi kabul eder.
 • Hizmet Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Ogrenciyegelir anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Ogrenciyegelir sorumlu değildir.
 • Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak tüm vergilerden, Ogrenciyegelir gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

Ogrenciyegelir’e Verilen Yetkiler

 • Ogrenciyegelir sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak Ogrenciyegelir’e herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle Ogrenciyegelir’e sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır. Premium ücreti alınan kullanıcılar var ise eğer hiçbir cezai işlem gerektirecek bir hal ve davranışta bulunmadı ise geçen süre zarfı ay olarak hesaplanıp düşülerek iade edilecektir.
 • Ogrenciyegelir veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Alan ve Öğrenci işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Ogrenciyegelir’in Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Ogrenciyegelir veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Rezervasyon Sistemi kapsamında Hizmet Talebi'ni onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.
 • Ogrenciyegelir , Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Ogrenciyegelir, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Ogrenciyegelir’in gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
 • Ogrenciyegelir Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [ogrenciyegelir@gmail.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.
 • Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde Ogrenciyegelir, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Ogrenciyegelir kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.
 • Kullanıcılardan Öğrenci’e ya da açılan hizmet talebine ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Ogrenciyegelir tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Ogrenciyegelir’in söz konusu yorumları düzeltme ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Ogrenciyegelir, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
 • Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Ogrenciyegelir dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.
 • Öğrenci ve Hizmet Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin yayınlanmış, Ogrenciyegelir tarafından sağlanmış olması Öğrenci ve Hizmet Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.
 • Ogrenciyegelir hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma hakkını saklı tutar.
 • Ogrenciyegelir , dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
 • Ogrenciyegelir , Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar)

Kullanıcılar birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.

Web Sitesi İçeriği

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,

(a) Ogrenciyegelir Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve 100% güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve

(b) Ogrenciyegelir, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

Sorumluluk Sınırlamaları

 • Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Ogrenciyegelir, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.
 • Ogrenciyegelir, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.
 • Ogrenciyegelir koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
 • Ogrenciyegelir 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Öğrenci’in verdiği hizmetlerden veya Online Ödeme Sistemi haricinde bir Hizmet Alan’ın verilen hizmet karşılığında Öğrenci’e ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

Telif Hakkı Politikası

 • Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Ogrenciyegelir, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.
 • Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Ogrenciyegelir’e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.
 • Ogrenciyegelir’e iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Ogrenciyegelir’e aittir. Ogrenciyegelir söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Ogrenciyegelir, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

Web Sitesi Üzerindeki İçerik

 • Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Ogrenciyegelir (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.
 • Web Sitesi Ogrenciyegelir kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Ogrenciyegelir, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Ogrenciyegelir, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

 • Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;
 • Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;
 • “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;
 • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;
 • İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;
 • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;
 • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);
 • 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;
 • Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;
 • Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;
 • Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;
 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,
 • 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,
 • Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve
 • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

 • İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
 • Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için Ankara (Çankaya) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

BILGILERIN SAKLANMASİ VE DELİL SÖZLEŞMESİ

 • Ogrenciyegelir sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.
 • Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Ogrenciyegelir’in ticari defter ve kayıtları ile Ogrenciyegelir sistemlerinde saklanan veriler her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

 • Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan Ogrenciyegelir’in ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Ogrenciyegelir Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.
 • Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

MADDE 9 – YÜRÜRLÜK

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Ogrenciyegelir tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.