TERÖPATİK SÜREÇTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 
FİZİKSEL ORTAM
Gözlemci ve danışan konuşmak için karşı karşıya geldiğinde ,birçok fiziksel faktör davranışı etkiler.Danışanı etkileyen en önemli uyaran gözlemci olsa da fiziksel, dışsal faktörler de görüş-menin gidişatını ve sonucunu etkileyebilir.
ODA
 Oda seçimi profesyonel bir resmiyet ve gündelik konfor arasında dengede olmalı-dır.Görüşmeci, danışana sandalye seçimi gibi konularda seçenekler sunabilir ama ortamın kont-rolu daima gözlemcide olmalıdır.Mahremiyetin sağlandığı bir oda temin edemiyorsan kapıya not bırakmalısın.Örneğin;” Sean Devam Ediyor.”.Kapıyı kilitlememelisin.Kilitli kapı bi nevi yakın ilişkiyi ima ettiğinden bazı danışanlar hiç beklemediğiniz anlamlar yükleyebilir. Buna ek olarak dürtü kontrolu zayıf ve çabuk öfkelenen danışanlar için kapının açık bırakılması en iyi yol ola-bilir.
Tüm çabalara rağmen görüşme de kesintiler olabilir.Kısa ve kasıtsız kesintiler, bir kaç dakikanı-zı alacak ilgilenilmesi gereken meşru kesintiler ,başka bir yerde bulunmanız gereken acil durum-lar nedeniyle oluşan kesintiler olmak üzere üç tür kesinti vardır. Genel olarak kesintilerle baş etme konusunda kritik özellikler şunlardır; soğukkanlı duruş ve problem çözme yeteneği , ke-sinti için özür dileme, danışanın kaybettiği zamanı telafi etmek için başka bir zamana seans ayar-layabilirsin.
Odada konuşulanların duyulmaması kiminle görüştüğünü ifşalamamak ve telesekreter veya telefon sessizde olmalıdır.
OTURMA DÜZENİ
Bazı faktörler oturma düzeniyle ilgili seçimleri belirler. Görüşmecinin kuramsal yaklaşımı bun-lardan biridir. Psikanalistler genellikler kanepeleri, davranışçılar genellikle yarı yatar koltukları seçer.Kişi merkezli terapistler ise genellikle statü ve konfor bakımından eşit olmanın önemini vurgular. Girişken öğrenciler karşılıklı oturma düzenini tercih eder.Kontrol odaklı öğrenciler kanepe veya oturma koltuklarını tercih eder.
Genellikle ilk görüşmelerde, görüşmeci ve danışan birbirleriyle 90 ile 150 derece arasında bir açı olacak şekilde oturmalıdır.90 derece açıyla oturma düzeni güvenli ve gelenekseldir.
Danışan koltuğu kendi istediğine göre hareket ettiğinde ısrar etmemesin ve ona izin vermelisiniz ama bu davranışını not almalısın. 
OFİSTEKİ DAĞINIKLIK VE DÜZEN
Eşyalarımızdan bazıları dağınıkken bazıları gayet düzenli olabilir. Ofisin kişiliğini ve değerlerini yansıtır. Bilinçli olarak ofisini tasarlayabilirsin. Birçok kişi kendini rahat hissedeceği çalışma ortamı tasarlar.
NOT ALMA
Danışanın not almaya karşı tepkisini öngöremeyeceğin için seans sırasında not almaya başlar-ken açıklama yapmalısın. Seans sırasında, not aldığında ve almadığında kendini nasıl hissede-ceğimi keşfetmen çok önemlidir.
Not Alma Kuralları:
Danışanına notlara gösterdiğin ilgiden daha fazlasını göstermelisin.Not alma amacın açıklamalı-sın örneğin; süpervizör, belleğin kuvvetli olmamasıyla ilgili.Notlarını asla gizlememeli-sin.Danışan notlarınızı görmek isterse endişesini sorgula ve okuyabileceğini dile getirmelisin.
SES ve VİDEO KAYDI KURALLARI
Ne kadar rahatsan danışanda kayıt edilmek konusunda o kadar rahat hisseder.Ses ve video kay-dını açmadan önce danışandan izin almalısın. Genellikle bu izin yazılı bir onam formu ile alınır. Bu form bir çok açıdan önemlidir.Danışanın bilgisi dışında kaydını almak aranızdaki ilişkinin zedelenmesine yol açacaktır.Kayıtların nasıl saklanacağı ve nasıl yok edileceği konusunda etik ve yasal nedenleri açıklamak gerekir.
PROFOSYONEL VE ETİK KONULAR  
KENDİNİ SUNMA
Görünün ve danışanlarınıza kendinizi sunma şekliniz klinik görüşmeler için önemli etkiye sa-hiptir.
   Kişisel Bakım ve Kıyafet
Sizin seçtiğiniz kıyafet seçimi başkalarını etkileyebilir olduğunun farkına varmalısınız.Kıyafet seçiminiz ve kişisel bakımınız danışanlarınızla iletişim kurma şeklinizde çatışmaya neden olabi-lir. Giyim nötr olamaz. Her zaman bir tepki oluşturabilir. İlk izlenim konusunda sizin nasıl gö-ründüğünüz olumlu bir etki bırakacağı gibi olumsuz bir etkide oluşturabilir. Klinik görüşmeci olarak amacınız bu ilk izlenimleriden yararlancak şeklide kendinizi sunmaktır.
Referansları Sunma
Öğrenci olarak ismini soyismini eğitim durumunuzu açıkça danışanınıza söylemelisiniz.Bu gi-rişten sonra durmalısınız ve danışanınıza bu konu hakkında soru sorma imkanı tanımalısı-nız.Kendini yanlış tanıtmak zaten etik olmayan bir konudur. Klinik görüşmenin basit olabilecek başlangıç kısmı için pratik yapmak oldukça önemlidir.Örneğin; bir giriş metini hazırlayabilirsi-niz. Öğrenci olarak deneyimsiz olduğunuz için özür dilemeniz güvenirliğinizi zedeler ve danı-şanla aranızda kurduğunuz veya kurmaya çalıştığınız ilişkiye zarar verebilir.
Zaman
Klinik görüşmeler genellikle 50 dakika sermektedir. Bu sürenin içerisinde her görüşmenin ba-şında ve sonunda not almaya ve dosyalarınızı incelemede dahildir. Bazı durumlarda görüşme kısa tutulabilir. İlk görüşme genellikle daha uzun sürer 90 dakika gibi çünkü danışanı yeni tanı-yorsunuzdur vakayı anlamak ve tedavinin gidişatını belirlemeniz için 50 dakika yeterli olmıcak-tır.
Seansa zamanında başlayın.
Dakik olmak oldukça önemli bir noktadır.Danışan seansa geç kaldığında siz seans süresini uzatma veya seansı iptal etme gibi dürtülere sahip olabilirsiniz. Önemli nokta ise danışan geç kalmasıyla ilgili sorumluluk alması durumudur. Ek seans önerebilirsiniz ama bazı danışanlar ek seansada gelmeyebilir.
Oturum Bitirme
Görüşmeler zamanında bitmelidir.Siz görüşmenin sona erdiğini sakin bir ses tonuyla dile getir-melisiniz. Görüşmeci seans boyunca bir gözü saatte olmalı yani saat göz hızasında olması oldukça önemli bir unsurdur.
Gizlilik
Gizlilik konusu ile ilgili yasal ve etik sınırlar mevcuttur. Bazı bilgiler gizli tutulmamalarıdır.( intihar eğilimi, ölümcül hastalık vs.) Bu gibi durumlarda yasal makamaları ve aileleri bilgilendirmeli-siniz. Görüşmelerin başında danışanlarınıza yasal sınırlarla ilgili bilgilendirme konuşması yapma-nız oldukça önemlidir. Hem sözel hem de yazılı yapılmalıdır. Danışanla aranızdaki ilişkinin gidişa-tını bozmamak adına yasal sınırlılıkları önceden bilmesi oldukça önemlidir bu da doğal olarak danışanın anlatacağı şeyleri sınırlamasına yol açabilir.