Burçak Aras Yücel
YazarBurçak Aras Yücel
823 görüntülenme
2 dakika okuma süresi
Mar 28, 2019

Haksız Tahrik ve Taammüt


Arapça bir sözcük olan tahrik dilimizde “etki yapma” “kışkırtma” gibi anlamlara gelmektedir. Yargıtay bazı kararlarında kışkırtma kelimesini kullanır. Haksız tahrike ilişkin düzenleme TCK 29’da yer almaktadır. Maddeyi aynen aktarmak gerekirse; “Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet ve şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.”

   Taammüt ise fiili işleme kararı alındıktan sonra yapılan plan gereğince vasıtalar hazırlanmış ve etraflıca düşünülmüş ve sonra harekete geçilmişse gündeme gelen bir kavram olup kastın en ağır şekli sayılır. Özellikle kasten öldürme suçunda karşımıza çıkan bu kavram daha ağır cezayı gerektiren nitelikli bir hal olarak hükme bağlanmıştır. 

Peki tahrik karşısında gazap ve elem içinde bulunan failin plan kurarak suç işlemesi mümkün müdür? Tasarlamanın hukuki esasını soğukkanlılık teorisine bağlayan yazarların görüşü isabetli midir?

Kanımca haksız tahrik ve tasarlama aynı sepet içinde bulunabilir. Tasarlamanın soğukkanlılık teorisine göre hukuki esasının belirlenmesi yerinde olmayacaktır. Çünkü bahsi geçen teori kişinin tasarlanmış bir suç işlerken soğukkanlı bir ruh hali içinde olacağını ve cezalandırılması gerektiğini savunur. Ancak soğukkanlılık kişiye bağlı bir mizaç halidir ve kişinin mizacı dolayısıyla işlediği suçu kesin olarak ona yükletmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır.

Kanaatimce haksız bir harekete hedef olan fail hiddet veya şiddetli elem içine planlayarak bir suç işleyebilir böylece haksız tahrik ve tasarlamanın bir arada bulunması mümkün olur. Hatta tasarlamanın esası konusunda soğuklanlılık teorisine ağırlık veren Yargıtay da haksız tahrik ile tasarlamanın bir arada bulunabileceğini kabul etmiştir.

Neden Beni Desteklemelisiniz?

Doktrin tartışmalarına önem verip kafa yoran bir hukuk öğrencisiyim. Yurtdışına gidip gerekli eğitimi alıp ve yeterli donanıma sahip olmak ve etraflı araştırmalar yapmak istiyorum. Tüm bunların sonunda kendi makalelerimi ve kitaplarımı yayımlamak gibi bir hedefim var. Fakat ne yazık ki yeterli maddi imkana sahip değilim, bölüm dersi kitaplarımı bile zar zor karşılıyorum diyebilirim. Bu nedenle şimdiden destekleriniz ve yorumlarınız için teşekkür ederim.

Bunlar İlginizi Çekebilir